,Zaželi faza III u Općini Darda“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0318

Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-27 od 6. prosinca 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., ''Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III'', Kodni broj: UP.02.1.1.16.0318, od 21. prosinca 2022. godine, a za provedbu projekta „Želim raditi i bolje živjeti – Faza 3“ UP.02.1.1.16.0318. načelnik Općine Darda objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu

Želim raditi i bolje živjeti – Faza 3“ UP.02.1.1.16.0318

Naziv radnog mjesta: radnica za pomoć u kući-pružanje potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama

Vrsta zaposlenja: novootvoreni poslovi; rad na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca

Broj traženih radnica: 30 (15 radnica za područje općine Darda i 15 radnica za područje općine Draž)

Mjesto rada: općina Darda i općina Draž

Naknada za prijevoz: nema

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Natječaj vrijedi od: 13.01.2023.

Natječaj vrijedi do: 23.01.2023.

Opis poslova: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i sl. i drugi poslovi vezani uz skrb i socijalno uključivanje starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

 

Svaka zaposlena radnica pružat će potporu i podršku za minimalno 6 krajnjih korisnika-starije i/ili nemoćne osobe koje će obilaziti na tjednoj razini te im pružati odgovarajuću pomoć i podršku u cilju prevencije prerane institucionalizacije i poboljšanja kvalitete života.

 

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.

 

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice neke od sljedećih ranjivih skupina: Žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

 

Kandidati koji se javljaju na Javni oglas dužni su priložiti:

 • ispunjeni obrazac Prijave na Javni oglas s osobnim podacima i kontakt e-mail adresom i/ili telefonom (dostupan u prostorijama i web stranici nositelja projekta Općina Darda i partnera na projektu Općina Draž)

 • ispunjeni obrazac Privole o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka za potrebe projekta UP.02.1.1.16.0318 (dostupan u prostorijama i web stranici nositelja projekta Općina Darda i partnera na projektu Općina Draž)

 • životopis,

 • presliku osobne iskaznice,

 • presliku dokaza o najvišoj završenoj školi

 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog poziva),

 • dokumentacija kojom se dokazuje pripadnost nekoj od navedenih teže zapošljivih/ranjivih skupina (ako je kandidatkinja pripadnica neke od navedenih skupina):

 • Žene od 50 godina i više - osobna iskaznica,

 • Osobe s invaliditetom - nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,

 • Žrtve trgovanja ljudima - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,

 • Žrtve obiteljskog nasilja - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,

 • Azilantice - odluka o odobrenju azila koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova,

 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. - rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,

 • Liječene ovisnice - potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama,

 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci - potvrda o otpuštanju,

 • Pripadnice romske nacionalne manjine - izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,

 • Beskućnice - rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici prilikom prijave na natječaj te ih je prije potpisivanja ugovora o radu potrebno predočiti u izvorniku.

Prijava na javni oglas za zapošljavanje i Privola o davanju suglasnosti za korištenjem osobnih podataka se predaje u izvorniku (na propisanim obrascima koji su prilog Javnog oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Želim raditi i bolje živjeti – Faza 3“ UP.02.1.1.16.0318 ).

 

Podaci o plaći

Žene zaposlene na poslovima potpore i podrške za minimalno 6 krajnjih korisnika u okviru provedbe projekta „Želim raditi i bolje živjeti – Faza 3“ UP.02.1.1.16.0318 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., ostvaruju pravo na minimalnu plaću sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za 2023. godinu (''Narodne novine'', br. 122/2022), donesene na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (''Narodne novine'', br. 118/18. i 120/21.).

 

Način prijave na javni oglas:

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pošte ili osobno, u roku od 10 dana od dana objave javnog oglasa, na adresu:

OPĆINA DARDA

Svetog Ivana Krstitelja 89.

31326 Darda

s naznakom: Za javni oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu

Želim raditi i bolje živjeti – Faza 3“ UP.02.1.1.16.0318

*Obrazac Prijave na javni oglas i Privole o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka za potrebe projekta UP.02.1.1.16.0318, moguće je preuzeti na sljedećim adresama za vrijeme radnog vremena ili web stranicama:

Općina Darda

Svetog Ivana Krstitelja 89.

31326 Darda

www.darda.hr

Općina Draž

Braće Radića 58

31305 Draž

www.draz.hr

Javni oglas biti će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Općine Darda www.darda.hr i Općine Draž www.draz.hr

S kandidatima prijavljenim na Javni oglas koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Javnog oglasa provest će se testiranje putem intervjua s povjerenstvom za provedbu Javnog oglasa. O vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti obaviješteni na e-mail adresu ili broj telefona navedeni u obrascu Prijave na Javni oglas.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog oglasa, ne smatra se kandidatom.

Poslodavac Općina Darda zadržava pravo potpunog ili djelomičnog poništenja Javnog oglasa bez posebnog objašnjenja.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINSKI NAČELNIK

Anto Vukoje